Federale en Vlaamse steunmaatregelen (info 05/2020)

Federale en Vlaamse steunmaatregelen (info 05/2020)

Vrijwel alle handelaars worden dezer dagen op de een of andere manier getroffen door het coronavirus. Daarom heeft de overheid een aantal begeleidende maatregelen genomen.
De belangrijkste maatregelen hebben we hier voor jou opgelijst:

Corona hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse overheid een premie voor ondernemingen en zelfstandigen met een fysieke locatie die door de Federale Overheid verplicht worden te sluiten. Ondernemers die hierdoor getroffen zijn bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro. Na 6 april heeft men recht op een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen (VTE) hebben, komen in aanmerking voor de premie (zaakvoerder telt ook als VTE).
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en ook foorkramers die getroffen worden, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Starters kunnen gebruik maken van de hinderpremie, voor zover hun onderneming actief was op 12/03/2020.

Jouw Corona hinderpremie aanvragen kan tot 19 mei 2020.

Corona compensatiepremie

Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel hun omzet met minstens 60% zagen dalen, in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen een eenmalige premie van 3.000 euro aanvragen.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep en vzw's komen in aanmerking. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) werkt momenteel nog aan een digitale module voor het indienen van aanvragen. Deze zal begin mei online zijn.

Meer info vind je op de website van VLAIO

Fiscale steunmaatregelen

 • Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het coronavirus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020.
 • Spreiding van de betalingen in de btw en de bedrijfsvoorheffing
  Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden.
  De fiscale administratie bepaalt op basis hiervan of een spreiding van betalingen mogelijk is.
 • Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen
  Als je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.
 • Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing
  De betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari, maart en april worden automatisch uitgesteld. De btw en bedrijfsvoorheffing voor de maand april moet nu uiterlijk op respectievelijk 15 en 20 juli 2020 betaald worden. Ook dit uitstel is automatisch en voor iedereen.
 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting wordt automatisch een extra betaaltermijn van 2 maanden toegekend. Dit geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vind je op de website van FOD Financiën

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor meer info verwijzen we naar de bijlage onderaan.

Uitstel betaling van sociale werkgeversbijdragen en sociale verzekering zelfstandigen

Ondernemingen die onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) kunnen tot 15 december 2020 uitstel van betaling krijgen.

Horecazaken, ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector en alle handelszaken/winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, genieten van automatisch uitstel van betalingen.
Ondernemingen die niet verplicht waren tot sluiting maar niet in de mogelijkheid waren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte in te dienen binnen de gestelde termijnen, blijft van kracht.

Voor meer info verwijzen we naar de bijlage onderaan.

Uitstel betaling huur handels- en horecazaken

De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Zo kunnen huurders tot 25.000 euro lenen aan een rente van 2 procent en moet pas na 6 maanden gestart worden met de terugbetaling.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervaingingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben.

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen.
Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten.

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020.

Meer info vind je op de website van VLAIO

Uitstel provinciale bedrijfsbelasting

Het versturen van de aanslag van de provinciale bedrijfsbelasting wordt uitgesteld tot november 2020 met de gebruikelijke betalingstermijn van 2 maanden

Win-winlening

Vrienden of familieleden kunnen investeren in een kmo via de win-winlening. Voortaan kunnen zij tot 75.000 euro lenen aan kmo’s en kunnen ze de looptijd van die lening zelf bepalen tussen 5 en 10 jaar.
Kmo’s van hun kant kunnen tot 300.000 euro aan win-winleningen hebben.

Bij een eventueel faillissement betaalt de overheid 40 procent van het openstaand kapitaal terug.

Andere maatregelen

Alle informatie over de maatregelen die de Vlaamse regering nam om bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door gevolgen van het coronavirus te ondersteunen kan je vinden op www.vlaio.be/corona

De werkgeversorganisaties Unizo, VOKA en VKW Limburg maakten een oplijsting van de steunmaatregelen voor bedrijven.

UPDATE PAGINA: 08.05 - 16.00 u.